AKT
favorite
cart
burger-menu
searchcart

Spavaća soba

Tekstil za kupatilo

Kuhinja I bašta

DECA

Bebe

Zvezda vs Partizan

HOTELSKI TEKSTIL
Novo

Warner Bros

Akcija
OUTLET

Uslovi korišćenja - AKT DOO Arilje

Osnovni podaci o firmi
Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu

Kontakt podaci – korisnički servis
Broj telefona: 031 389 4222
Dostava robe i eventualna ograničenja

Dostava naručenih proizvoda i/ili usluga se vrši putem kurirske službe Dexpress na adresu Korisnika ili na adresu koju je Korisnik naveo kao adresu za dostavu i moguća je (trenutno) na teritoriji Republike Srbije. Naručeni proizvodi se dostavljaju u roku od 7 dana od dana prispeća narudžbine. S obzirom na radno vreme kurirske službe, potrebno je da Korisnik ili drugo lice koje može preuzeti pošiljku, bude na naznačenoj adresi za dostavu, u vremenskom periodu od 9h do 15h.

Ukoliko iz bilo kog razloga Korisnik, prilikom podnošenja narudžbine, unese netačne ili pogršne podatke, AKT ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja prizvoda i/ili usluga. U tom slučaju AKT će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj ili e-mail adresu, proveriti tačnost navedenih podataka i ponoviti postupak isporuke. U slučaju da se ponovi nemogućnost isporuke, kupovina će se smatrati neuspelom.

U slučaju eventualnih promena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i slično AKT nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu i/ili usluge, bez odlaganja će obavestiti Korisnika o novonastalim promenama, sa naznačenjem novih rokova isporuke, ili u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke i sa povraćajem uplaćenih sredstava.

Prilikom isporuke proizvoda, dužnost je Korisnika da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na evetualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Ukoliko pri prispeću pošiljke Korisnik ustanovi nedostatak ili grešku na proizvodu, isti može zameniti za novi, u kom slučaju troškove ponovne dostave snosi AKT.

U slučaju da Korisnik želi da promeni artikal za isti artikal druge veličine, troškove ponovne dostave snosi Korisnik.Odgovornost zbog nesaobraznosti robe ugovoru

Odgovornost Akta zbog nesaobraznosti robe ugovoru predviđena je Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br.62/2014 I 6/2016 – dr. zakon).

Politika reklamacija

Sve reklamacije na proizvode kupljene preko vebsajta Korisnik može izjaviti elektronski na e-mail adresu webshop@stefantekstil.rs ili uputiti na broj korisničkog servisa 031/3894-222.

Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini te robe (kopija računa, slip i sl.).

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Stefan će elektronski potvrditi prijem reklamacije Korisnika, odnosno saopštiti broj pod kojim je ista zavedena u evidenciji primljenih reklamacija i odgovoriti na istu u zakonom predviđenom roku za rešavanje reklamacija.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora o kupovini proizvoda koje je kupio preko vebsajta, bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je korisnik odredio, a koje nije prevoznik.

Ukoliko korisnik želi da odustane od ugovora o kupovini proizvoda koji je zaključen putem vebsajta, to može učiniti slanjem Obrasca za odustanak od ugovora elektronski na mail adresu webshop@stefantekstil.rs ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora Korisnik dostavi elektronski, AKT će ga, bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Aktu i smatra se blagovremenom, ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je korisnik odredio, a koje nije prevoznik. Istekom navedenog roka Korisnik gubi pravo na odustajanje od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, Korisnik snosi troškove vraćanja robe i dužan je da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora pošalje kupljene proizvode Aktu.

AKT će, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio za robu, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora, s tim da AKT može odložiti povraćaj navedenih sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je poslao robu Aktu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Korisnik je u obavezi da dostavljene proizvode vrati Aktu u originalnom trgovačkom pakovanju, kako mu je roba bila i dostavljena.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Korisnik nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima korisnika ili jasno personalizovane.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Akt DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Akt DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Akt DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Slede odredbe kojima se utvrđuju uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na vebsajtu stefantekstil.rs i posebno vršenje kupovine i plaćanje roba i usluga iz ponude AKT doo Arilje on-line.

Vebsajt je postavljen i njime upravlja Preduzeće za proizvodnju i promet AKT d.o.o. Arilje, Put 22.avgusta bb (u daljem tekstu: AKT), a koristi se za predstavljanje Aktovih aktivnosti i proizvoda, prodaju proizvoda, i pružanje usluga njegovim korisnicima.

Pristupanjem vebsajtu ili njegovim korišćenjem vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama. Akt zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja, u skladu sa svojom poslovnom politikom, odnosno izmenom ponude i / ili pozitivnih zakonskih propisa, bez posebnog obaveštavanja. Pristup vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova korišćenja.

Korisnici treba da imaju u vidu da se sadržaji vebsajta ne smeju koristiti, osim u skladu sa ovim odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezani ovim uslovima korišćenja, molimo da ne koristite vebsajt.

Odricanje od odgovornosti

Bez obzira na tehničke nepreciznosti ili štamparske greške koje se mogu javiti u sadržajima vebsajta, AKT ulaže napore da podaci na vebsajtu budu tačni i precizni i stara se o ažuriranju vebsajta. AKT zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na vebsajtu, bez obaveze prethodne najave. AKT ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom vebsajta. AKT se ni u kom slučaju neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi vebsajt. AKT može prekinuti u svakom trenutku pristup vebsajtu radi njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik. AKT može zabraniti pristup korisniku ako oceni da je način njegovog korišćenja vebsajta suprotan ovim dredbama, pozitivnom zakonodavstvu ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Akta ili trećih lica.

AKT ovim uslovima ne daje nikakve garancije za proizvode i/ili usluge koje se mogu kupiti preko vebsajta, uključujući i sve izražene ili implicitne trgovačke garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih uslova korišćenja. AKT nikog nije ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun daje garancije bilo koje vrste, pa se Korisnik ne može osloniti na bilo koje izjave garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih uslova korišćenja.

AKT je proizvođač proizvoda datih u okviru ponude i garancije koje su primenjive na proizvode koji se koriste uz usluge Akta su one koje su obezbeđene i date od strane proizvođača (Deklaracija o kvalitetu proizvoda I deklaracija za održavanje proizvoda).

AKT nije odgovoran za bilo koju vrstu ili iznos naknade štete koja proizilazi u vezi sa korišćenjem proizvoda kupljenih putem korišćenja usluge shop-a na vebsajtu. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namernu, gubitak podataka, prihoda ili profita i slično, kao i bilo koju štetu nastalu Korisniku i / ili trećim licima.

AKT naglašava da boja proizvoda može da bude različita od prirodne, u zavisnosti od tipa i kvaliteta monitora, kao i od postavke boja na monitoru. AKT ne snosi odgovornost ako boja kupljenog proizvoda nije identična onoj koja je reprodukovana na monitoru.

Zaštita ličnih podataka

AKT postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim zakonskim propisima i preduzeće sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda i/ili usluga. Navedeni podaci o Korisniku se neće koristiti u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu suglasnost za prethodno navedeno.

Zaštićeni znakovi

Sve slike, ilustracije, žigovi, fotografije, grafizmi koje se nalaze na vebsajtu su u vlasništvu AKT ili trećih lica koji su Aktu dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Kupovina proizvoda

Prezentacija proizvoda na sajtu stefantekstil.rs predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda. Proizvodi koji se prodaju putem vebsajta poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda u skladu sa namenom i deklaracijom.

Prodaja preko vebsajta (trenutno) važi isključivo za teritoriju Republike Srbije.

U cilju posebne zaštite maloletnika, pravo kupovine preko vebsajta imaju lica starija od 18 godina.

Prilikom prihvatanja Opštih uslova korišćenja na poslednjem koraku postupka naručivanja, vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje.

Ugovorna strana sa kojom zaključujete ugovor prilikom kupovine preko vebsajta je:

Preduzeće za proizvodnju i promet AKT doo Arilje

Put 22. avgusta bb, Grdovići, Arilje

31230 Arilje

MB 21748854

PIB 112833547

Tel/Fax: 031/3894-222

e-mejl: webshop@stefantekstil.rs

Stupanjem u ugovorni odnos sa Aktom ostvarujete potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br.62/2014 i 6/2016 – dr. zakon) koja uključuju i pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.

Cene i troškovi dostave

Cene proizvoda i usluga izražene su u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa PDV-om) uz svaki artikal. Cene svih proizvoda i usluga su podložne promeni do momenta potvrde kupovine.

Troškovi dostave putem usluge kurirske službe se naplaćuju Korisniku u iznosu od 450 dinara za porudžbine ispod 5000 dinara. Troškovi dostave za iznose iznad 5000 dinara se ne naplaćuju.

U postupku naručivanja, prilikom izbora svakog novog artikla, program će vam na odgovarajući način omogućiti uvid u trenutni saldo. Odabrane proizvode uvek možete pogledati, dodavati i uklanjati iz svoje korpe. Potvrdom kupovine dajete svoju izričitu suglasnost za plaćanje troškova dostave.

Ukoliko Korisnik želi da poništi svoju narudžbinu, neophodno je da se javi našoj službi prodaje na telefon 031/3894-222 i usmeno dostavi svoje podatke, kao i kod-broj narudžbine.

Način plaćanja

Korisnik naručenu robu i usluge može platiti:

  • uplatom na tekući račun,
  • pouzećem pri preuzimanju robe od kurirske službe,
  • platnim karticama.

Newsletter

Pratite dešavanja iz našeg svakodnevnog poslovanja.

Pomoć pri kupoviniUslovi korišćenjaPolitika o kolačićimaPolitika privatnostiNačini plaćanjaO namaKontakt
Dodatne informacije
AKT
AKT
AKT
AKT
AKT
AKT
AKT
AKT

Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima, isporuka se vrši samo na teritoriji Republike Srbije. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem call centra po ceni lokalnog poziva.

© 2024 AKT DOO | Sva prava zadržana. Powered by Croonus Technologies